POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
Zetel: Dammestraat‑Oost 9, 8800 Roeselare | Kantoor: Diksmuidesteenweg 17d, 8830 Hooglede
Tel +32 (0)51 22 50 55 | www.pouseele.be

Apotheek

De maximumwaarde bij overdracht van een apotheek wordt geregeld door het koninklijk besluit van 13 april 1977 (koninklijk besluit tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht). In dat koninklijk besluit wordt een maximumwaarde bepaald voor de overdracht van een voor het publiek opengestelde apotheek. Die waarde mag niet hoger liggen dan de som van het meubilair en de uitrusting, de voorraad in producten behorend tot het apothekersberoep en 150 procent van het gemiddelde van de brutowinsten welke zijn behaald in de loop van maximum vijf belastbare tijdperken die dat van de overdracht voorafgaan. Dat geldt ook voor inbreng in natura of quasi-inbreng.

Het besluit voorziet dat de waardering moet worden uitgevoerd door een deskundige erkend door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Wij zijn erkend als deskundige bij ministrieel besluit van 14 juli 2015.

De beslissingen van desbetreffende deskundige zijn bindend voor zowel de overdrager als voor de overnemer. De tussenkomst van een deskundige verhindert niet dat bij een inbreng in natura of quasi-inbreng, de inbrengende apotheker een bedrijfsrevisor moet aanstellen met betrekking tot de controle uit te voeren inzake de inbreng in natura of de quasi-inbreng. De tussenkomst van een bedrijfsrevisor is echter niet vereist indien de deskundige een bedrijfsrevisor is; in dat geval kan immers beroep worden gedaan op de vrijstelling voorzien in artikel 222, § 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

Tip: het koninklijk besluit van 13 april 1977 is niet van toepassing als de aandelen van een apothekersvennootschap worden verhandeld.


BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN
RPR KORTRIJK 0707.799.694 | BTW BE 0707.799.694 | BNP PARIBAS FORTIS BE85 0018 4590 0906 | DISCLAIMER